Política de privacitat

La present Política de Protecció de dades i de privacitat regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través del Web Site que Globus Magicus posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des del Web Site.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són verdaderes, exactes, completes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització i consentiment per a facilitar les seves dades a Globus Magicus per a les finalitats assenyalades.

El Web Site pot oferir funcionalitats per a compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Linkedin o Instagram. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’Usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que sigui obtinguda a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris d’aquestes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Web Site pot allotjar blogs, fors, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’Usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquell servei, sobre els quals Globus Magicus no té cap control.

Amb l’objectiu d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, Globus Magicus podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’Usuari a l’efecte així ho permeti.
A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, Globus Magicus podrà registrar la direcció IP (número d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permeti els dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). L’esmentada informació podrà ser també usada amb finalitats analítiques de rendiment web.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?

Identitat: ELISENDA BELDA APARICIO, amb NIF 46570337Y.
Direcció postal: BCP RACÓ DES CÒDOLS, 1, DE SANT FRANCESC, EIVISSA.
Telèfon: +34 610291495
Correu electrònic: info@globusmagicus.com

Amb quina finalitat es tracten les dades personals de l’Usuari?

Globus Magicus tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d’aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de (i) consultes i sol·licituds de propostes, (RFP) trameses a través del formulari de contacte habilitat a tal efecte, (ii) curriculars tramesos a través del Web Site, (iii) la participació en blogs, a través de comentaris, (iv) la subscripció a continguts exclusius de Globus Magicus, (v) enquestes, (vi) comunicacions electròniques de naturalesa informativa i promocional, d’acord amb els seus interessos. Globus Magicus podrà elaborar un perfil comercial, d’acord amb la informació facilitada. No es pondran decisions automatitzades d’acord amb l’esmentat perfil.

En el supòsit que l’Usuari es registri en el Web Site a través del login social, Globus Magicus únicament accedirà a les dades personals de l’Usuari per a les quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social de què es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb les esmentades aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, dites interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. Globus Magicus no disposa de cap control ni responsabilitat respecte de dites entitats o de l’ús que realitzin de la informació de l’Usuari.

Informació referent al tractament de dades per a enviament de comunicacions des de Globus Magicus.

Les dades empleades, o facilitades, en les comunicacions informatives i/o promocionals són tractades per Globus Magicus per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i les comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions, celebracions, felicitacions i esdeveniments socials i professionals de Globus Magicus o de tercers de la xarxa de firmes Globus Magicus del sector assessoria i digital; el seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a l’efecte; i l’elaboració de perfils amb finalitats comercials emprant dades de contacte i les seves preferències.

Constitueix base jurídica dels referits tractaments el consentiment exprés atorgat pel titular. En cada una de les comunicacions rebudes podrà donar-se de baixa dels esmentats enviaments mitjançant el mecanisme habilitat a l’efecte. El criteri de conservació de les dades tindrà base en la manifestació contrària al tractament per la seva part. En tot cas, podran exercir-se els drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i limitació del tractament, així com plantejar qualsevol consulta respecte del tractament de les seves dades personals a través del correu electrònic: privacidad@globusmagicus.com.

Durant quant de temps es conserven les dades personals de l’Usuari?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a atendre la sol·licitud de l’Usuari o mentre no en sol·liciti la supressió l’Usuari. En el cas concret de currículum, les dades seran conservades per un període màxim de tres anys, salvat indicació en contrari per part de la persona interessada.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’Usuari.

A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

Les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles a Globus Magicus.

En aquells casos en què l’Usuari accepti l’assistència a esdeveniments organitzats o patrocinats per Globus Magicus en col·laboració amb altra/es entitat/s patrocinadores, coorganitzades o proveïdores de serveis, les dades personals podran ser facilitades a aquestes, d’acord amb l’interès legítim d’identificar els assistents a l’esdeveniment que organitzen o patrocinen, així com el control dels accessos a les instal·lacions on se celebri l’esdeveniment.

Quins són els drets de l’Usuari quan facilita les seves dades personals?

L’usuari té el dret a obtenir confirmació sobre si Globus Magicus tracta dades personals que li concerneixin, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats pel que foren recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Globus Magicus cessarà en el tractament de les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’Usuari podrà exercir el dret a la portabilitat de les seves dades, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Dita acció podria comportar un cànon raonable a abonar per l’Usuari, en funció dels costos administratius afrontats per a satisfer la sol·licitud, de conformitat amb la normativa.

L’Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos, per a això ha de dirigir una comunicació mitjançant correu postal a: ELISENDA BELDA APARICIO, RACÓ DES CÒDOLS 1, SANT FRANCESC 07818, EIVISSA, Espanya, o correu electrònic a: privacidad@globusmagicus.com, amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.

En cas de no obtenir satisfacció en l’exercici dels seus drets, l’Usuari podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica, amb la presentació d’una reclamació de tutela de drets.